Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng của công ty

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng được  chọn trong bài báo cáo gồm 4 nhấn tố: kỹ năng bán hàng, dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng, chất lượng nguồn nhân lực, phương tiện hữu hình. Kỹ năng bán hàng Theo Công ty Hùng Phát Việt Nam, giáo trình Kỹ năng và quản trị bán hàng, NXB Thống kê, 2005; định nghĩa: Kỹ năng bán hàng là cách thức người bán hàng tìm kiếm thông tin, tiếp cận và thuyết phục khách…

Read More